Tutaj wprowadzisz Regulamin sklepu Wodny Świat. Treść wstawisz poprzez panel administracyjny /Catalog/Information


Regulamin sklepu internetowego http://sklep.wodny-swiat.eu

§ 1
Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy Wodny Świat dostępny pod adresem internetowym http://sklep.wodny-swiat.eu i prowadzony jest przez Piotra Sokołowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wodny Świat Piotr Sokołowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 929-011-74-06.
2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1.    Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wodny Świat Piotr Sokołowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 929-011-74-06.
2.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://sklep.wodny-swiat.eu.
3.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
4.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
6.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
7.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
10.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12.    Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o Produkcie.
13.    Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.
14.    Koszt – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta.
15.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
16.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
17.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
18.    Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: Polska, 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 50.
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: wodnyswiat@vp.pl.
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 730 325 323.
4.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

1.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z minimalnymi wymaganiami technicznymi: Chrome 39, Firefox 45, Opera 38, Safari wersje systemu od 2016 roku,
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.    włączona obsługa plików cookies.
2.    Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.


§ 5
Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3.    Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
4.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
5.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie Produktów i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów oferowanych w klepie po promocyjnych cenach.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2.    Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży:
a.    imię i nazwisko,
b.    adres poczty elektronicznej,
c.    adres zamieszkania,
d.    adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e.    telefon kontaktowy,
f.    numer NIP w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą.
3.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
6.    Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1.    W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a.    dodanie do koszyka produktu,
b.    wybór rodzaju dostawy,
c.    wybór rodzaju płatności,
d.    wybór miejsca wydania Produktów,
e.    złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”
2.    W celu złożenia Zamówienia należy:
a.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
b.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
c.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3,
d.    do momentu złożenia zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktów, rodzaju dostawy i formy płatności, adresu odbiorcy,
e.    po zatwierdzeniu wybranych Produktów przez Klienta, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia zawierać będzie: opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę, koszty wysyłki, sposób płatności,
f.    w celu złożenia zamówienia i tym samym zawarcia Umowy Sprzedaży, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku uiszczenia zapłaty za zamówienie,
g.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, Klient wypełnia Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, zapoznać się z treścią niniejszego Regulamin i potwierdzić ten fakt oznaczając odpowiednie pole,
h.    po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez siebie adres, zawierającą ostateczne podsumowanie zamówienia.

§ 8
Oferowane metody płatności

1.    Należność za Produkty oraz Koszt dostarczenia Produktów mogą być uiszczane jedynie  według poniższych możliwości:
a.    gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Produktów przez Dostawcę,
b.    przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c.    kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
2.    W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
a.    imię i nazwisko albo firmę Klienta,
b.    numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie)
3.    Płatności należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany do złożonego przez Klienta Zamówienia. Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie wysłany na podany przez Klienta podczas składania Zamówienia adres e-mail, w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
4.    Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu PayPal. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard, jak również za pomocą przelewu klasycznego dokonanego za pośrednictwem własnego banku.
5.    W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6.    Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klienta. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem: 65-954 Zielona Góra, ul. Keramzytowa 34 lub w innym miejscu, uzgodnionym z Klientem.
7.    Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży Produktów utrzymują się do momentu uiszczenia należności za Produkty i Koszt ich dostarczenia.
8.    Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności i dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Dostawa i wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.    Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Produktów mają charakter informacyjny.
3.    W sklepie http://sklep.wodny-swiat.eu niektóre modele Produktów mogą być dostępne w limitowanych seriach.
4.    W sklepie http://sklep.wodny-swiat.eu istnieje również możliwość złożenia indywidualnego zamówienia (kolorystyka, wymiary Produktów, indywidualne rozwiązania). W tym celu należy skontaktować się e-mailowo ze Sprzedawcą (wodnyswiat@vp.pl).
5.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
6.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia, adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7.    W przypadku wyboru przez Klienta:
a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
c.    płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, oraz odebrać Produkty w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ich gotowości do odbioru.
8.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
9.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
10.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
11.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy,
b.    w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
c.    w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu.
O możliwości odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
12.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
13.    W przypadku wysyłki poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z klientem i określany jest w oparciu o zawartość zamówienia i aktualne cenniki podmiotów profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek.
14.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny i możliwy w terminie i miejscu uzgodnionym ze Sprzedawcą, a w szczególności w siedzibie Sprzedawcy.
15.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
16.    Sprzedawca może przesyłać dokumenty sprzedaży oraz ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej.
17.    Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art.106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz.1054 z późniejszymi zmianami.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7.    Skutki odstąpienia od Umowy:
a.    w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
b.    w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
c.    zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
9.    Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
10.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
11.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta
w związku z wadą towaru.
6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.


§ 12
Postanowienia dotyczące Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami

1.    Klient niebędący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktów) niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
2.    Odpowied¬zialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
3.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie Konsumentem


§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.